سامانه غذا

اصلاح الگوی مصرف غذا، با سفره سلامت

    Array
(
  [id] => 3504
  [title] => نان و غلات
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=54424,48633,48550,48545,54661,54641,54475,54485,54469&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54424|48633|48550|48545|54661|54641|54475|54485|54469&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3504
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626093890.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626093890_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 54424
      [1] => 48633
      [2] => 48550
      [3] => 48545
      [4] => 54661
      [5] => 54641
      [6] => 54475
      [7] => 54485
      [8] => 54469
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 154
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3519
          [title] => پودر کیک و سوخاری
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54641,54641&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54641|54641&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3519
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586265894.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54641
              [1] => 54641
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 36
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3521
          [title] => ماکارونی، پاستا و رشته
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54661&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54661&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3521
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586265714.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54661
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 50
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3572
          [title] => نان
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48633&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48633&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3572
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586265674.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48633
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 3928
          [title] => گندم و جو
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48551,48569,48552,53328,53327,54469&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48551|48569|48552|53328|53327|54469&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3928
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586265750.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48551
              [1] => 48569
              [2] => 48552
              [3] => 53328
              [4] => 53327
              [5] => 54469
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 23
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [4] => Array
        (
          [id] => 4031
          [title] => بیسکویت ، کیک و کلوچه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54485,48273,54485&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54485|48273|54485&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4031
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586265811.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54485
              [1] => 48273
              [2] => 54485
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 16
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [id] => 4022
          [title] => آرد و نشاسته
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54475,54475,54475&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54475|54475|54475&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4022
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586265779.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54475
              [1] => 54475
              [2] => 54475
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 12
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3508
  [title] => میوه و سبزی
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=48601,54287,54284,48942,54436&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48601|54287|54284|48942|54436&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3508
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626093921.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626093921_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 48601
      [1] => 54287
      [2] => 54284
      [3] => 48942
      [4] => 54436
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 4
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3545
          [title] => میوه تازه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48942,48942&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48942|48942&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3545
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349497.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48942
              [1] => 48942
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3546
          [title] => سبزی و صیفی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54671,54490,54779&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54671|54490|54779&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3546
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349521.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54671
              [1] => 54490
              [2] => 54779
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 2
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3937
          [title] => میوه خشک
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54284&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54284&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3937
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349647.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54284
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => میوه باما
            )

          [prod_count] => 1
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3503
  [title] => مواد پروتئینی
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=54541,54423,54603,48436,54606,54604,48701,54395,54605,54470,54471,54607,54602,54608&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54541|54423|54603|48436|54606|54604|48701|54395|54605|54470|54471|54607|54602|54608&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3503
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626093953.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626093953_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 54541
      [1] => 54423
      [2] => 54603
      [3] => 48436
      [4] => 54606
      [5] => 54604
      [6] => 48701
      [7] => 54395
      [8] => 54605
      [9] => 54470
      [10] => 54471
      [11] => 54607
      [12] => 54602
      [13] => 54608
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 95
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4021
          [title] => فرآورده های گوشتی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54423&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54423&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4021
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349860.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54423
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 5
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3511
          [title] => ماهی و میگو
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54602,54608&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54602|54608&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3511
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349545.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54602
              [1] => 54608
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 27
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3512
          [title] => گوشت مرغ
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54603&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54603&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3512
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349626.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54603
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 7
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 3514
          [title] => گوشت گوسفند
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54604&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54604&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3514
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349609.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54604
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 11
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [4] => Array
        (
          [id] => 3516
          [title] => تخم مرغ
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48701&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48701&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3516
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349582.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48701
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [id] => 3566
          [title] => گوشت گوساله
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48436&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48436&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3566
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349670.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48436
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 5
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [6] => Array
        (
          [id] => 3518
          [title] => سویا
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54395&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54395&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3518
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349699.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54395
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 1
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [7] => Array
        (
          [id] => 3920
          [title] => گوشت بوقلمون
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54605&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54605&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3920
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349724.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54605
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [8] => Array
        (
          [id] => 3923
          [title] => گوشت کبک و بلدرچین
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54606&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54606&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3923
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349747.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54606
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [9] => Array
        (
          [id] => 4003
          [title] => نخود و لوبیا
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54470&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54470&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4003
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349805.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54470
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 29
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [10] => Array
        (
          [id] => 4006
          [title] => ماش و لپه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54471&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54471&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4006
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349823.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54471
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 8
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [11] => Array
        (
          [id] => 4007
          [title] => عدس
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54607&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54607&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4007
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349842.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54607
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 2
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [12] => Array
        (
          [id] => 4067
          [title] => قارچ
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54361&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54361&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4067
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54361
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [13] => Array
        (
          [id] => 4073
          [title] => گوشت شتر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48531&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48531&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4073
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48531
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 4010
  [title] => روغن و شکر
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=54216,54184,48343,50685,54430,48696,54545,54487&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54216|54184|48343|50685|54430|48696|54545|54487&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/4010
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626093988.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626093988_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 54216
      [1] => 54184
      [2] => 48343
      [3] => 50685
      [4] => 54430
      [5] => 48696
      [6] => 54545
      [7] => 54487
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 15
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3517
          [title] => روغن
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54216,54216&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54216|54216&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3517
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350065.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54216
              [1] => 54216
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 9
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3912
          [title] => نبات، شکر پنیر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48343,50685,54545&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48343|50685|54545&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3912
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350088.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48343
              [1] => 50685
              [2] => 54545
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 4
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4023
          [title] => قند و شکر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54487&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54487&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4023
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350106.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54487
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 3
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3505
  [title] => لبنیات
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=48304&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48304&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3505
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094007.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094007_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 48304
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 30
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3524
          [title] => کشک
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48327&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48327&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3524
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349888.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48327
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 5
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3525
          [title] => ماست
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48324&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48324&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3525
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349908.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48324
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 8
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3526
          [title] => کره
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54549&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54549&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3526
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349950.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54549
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 3527
          [title] => دوغ
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48325&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48325&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3527
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586349988.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48325
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 1
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [4] => Array
        (
          [id] => 3528
          [title] => خامه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48415&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48415&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3528
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350005.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48415
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 3
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [id] => 3529
          [title] => پنیر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48326&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48326&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3529
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350025.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48326
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 1
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [6] => Array
        (
          [id] => 3930
          [title] => شیر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54558,54558&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54558|54558&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3930
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350042.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54558
              [1] => 54558
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 13
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3506
  [title] => نوشیدنی
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=48623,48650,54651,48699,54650,54204,54558,48325,54399&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48623|48650|54651|48699|54650|54204|54558|48325|54399&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3506
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094023.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094023_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 48623
      [1] => 48650
      [2] => 54651
      [3] => 48699
      [4] => 54650
      [5] => 54204
      [6] => 54558
      [7] => 48325
      [8] => 54399
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 238
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3531
          [title] => آب معدنی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48699&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48699&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3531
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350134.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48699
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 1
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3532
          [title] => آبمیوه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54650&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54650&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3532
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350153.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54650
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 19
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3533
          [title] => ماءالشعیر و نوشیدنی گازدار
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48650&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48650&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3533
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350172.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48650
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 17
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 3534
          [title] => عرقیجات
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48623&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48623&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3534
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350191.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48623
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 10
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [4] => Array
        (
          [id] => 3520
          [title] => چای و قهوه و شکلات داغ
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54651&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54651&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3520
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350233.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54651
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 108
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [id] => 3571
          [title] => خاکشیر، تخم شربتی،شربتهای سنتی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54204&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54204&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3571
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350255.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54204
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 3
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [6] => Array
        (
          [id] => 4014
          [title] => شیر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54558&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54558&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4014
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350289.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54558
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 13
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [7] => Array
        (
          [id] => 4015
          [title] => دوغ
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48325,50372&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48325|50372&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4015
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350309.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48325
              [1] => 50372
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 1
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [8] => Array
        (
          [id] => 4018
          [title] => دمنوش
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54399&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54399&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4018
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350326.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54399
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 72
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3507
  [title] => عسل، مربا و چاشنی
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=54482,54431,53985,48622,54587,54481,54653,54652&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54482|54431|53985|48622|54587|54481|54653|54652&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3507
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094042.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094042_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 54482
      [1] => 54431
      [2] => 53985
      [3] => 48622
      [4] => 54587
      [5] => 54481
      [6] => 54653
      [7] => 54652
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 355
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3537
          [title] => رب و رب انار
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53985&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53985&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3537
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350353.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53985
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 8
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3541
          [title] => سس
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54652&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54652&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3541
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350371.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54652
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 17
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3542
          [title] => آبلیمو، آبغوره و سرکه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48622&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48622&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3542
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350389.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48622
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 8
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 3560
          [title] => مربا، حلواشکری و ...
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54587&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54587&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3560
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350409.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54587
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 82
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [4] => Array
        (
          [id] => 4012
          [title] => خیارشور و ترشی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54481&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54481&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4012
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350428.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54481
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 49
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [id] => 4013
          [title] => چاشنی و طعم دهنده
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54653&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54653&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4013
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350451.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54653
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 182
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [6] => Array
        (
          [id] => 4024
          [title] => عسل
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54431&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54431&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4024
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350473.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54431
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 13
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3510
  [title] => خشکبار، شیرینی و تنقلات
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=48676&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48676&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3510
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094070.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094070_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 48676
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 25
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3555
          [title] => شکلات و آبنبات
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53976&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53976&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3555
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350518.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53976
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 22
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3556
          [title] => آدامس
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54225&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54225&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3556
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350554.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54225
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 5
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3559
          [title] => بیسکویت ، کیک و کلوچه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54485,48273,48275&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54485|48273|48275&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3559
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350583.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54485
              [1] => 48273
              [2] => 48275
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 16
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 3565
          [title] => چیپس، اسنک و ...
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53979&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53979&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3565
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350603.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53979
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [4] => Array
        (
          [id] => 3557
          [title] => شیرینی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48279&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48279&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3557
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350630.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48279
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [id] => 3558
          [title] => آجیل
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48338&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48338&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3558
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350650.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48338
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 1
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [6] => Array
        (
          [id] => 4040
          [title] => خرما
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50451&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50451&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4040
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50451
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 1
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3544
  [title] => غذاهای آماده و نیمه آماده
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=48705,54538&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48705|54538&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3544
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094091.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094091_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 48705
      [1] => 54538
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 92
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3538
          [title] => تن ماهی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48620&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48620&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3538
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350688.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48620
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 9
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3665
          [title] => دسر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50416&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50416&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3665
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350707.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50416
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 28
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4019
          [title] => کنسرو و کمپوت
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54480,54480&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54480|54480&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4019
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350725.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54480
              [1] => 54480
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 101
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 4032
          [title] => غذاهای نیمه آماده و نودل
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54540,55316&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54540|55316&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4032
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350763.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54540
              [1] => 55316
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 31
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3716
  [title] => کودک و نوزاد، اسباب بازی
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=50786,50934,50756,54382,54745,53509&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50786|50934|50756|54382|54745|53509&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3716
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094108.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094108_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 50786
      [1] => 50934
      [2] => 50756
      [3] => 54382
      [4] => 54745
      [5] => 53509
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 58
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3718
          [title] => اسباب بازی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50756,54340&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50756|54340&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3718
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350917.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50756
              [1] => 54340
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 6
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3986
          [title] => بهداشت و حمام کودک
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53509&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53509&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3986
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350939.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53509
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 54
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 4033
  [title] => صنایع دستی
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=50970,53845,54547,54596,54772,53362&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50970|53845|54547|54596|54772|53362&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/4033
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094125.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094125_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 50970
      [1] => 53845
      [2] => 54547
      [3] => 54596
      [4] => 54772
      [5] => 53362
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 26
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4058
          [title] => نقره
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54772,53362&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54772|53362&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4058
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54772
              [1] => 53362
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4072
          [title] => تابلو
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53388&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53388&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4072
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53388
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 12
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3690
  [title] => کالای دیجیتال
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=50150,54264,50722&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50150|54264|50722&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3690
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094149.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094149_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 50150
      [1] => 54264
      [2] => 50722
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 1
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3692
          [title] => شارژر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50724&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50724&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3692
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586351327.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50724
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3693
          [title] => پاور بانک
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50722&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50722&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3693
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586351346.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50722
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3929
          [title] => لوازم جانبی موبایل
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54213,50766&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54213|50766&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3929
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586351361.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54213
              [1] => 50766
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 4059
          [title] => لوازم جانبی صوتی و تصویری
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54789&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54789&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4059
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54789
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 1
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3989
  [title] => پوشاک
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=48318,54582,54583,54346,54389,54390,54588,54391,53137,53462,55175,55174,55208,55209,53784&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48318|54582|54583|54346|54389|54390|54588|54391|53137|53462|55175|55174|55208|55209|53784&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3989
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094173.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094173_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 48318
      [1] => 54582
      [2] => 54583
      [3] => 54346
      [4] => 54389
      [5] => 54390
      [6] => 54588
      [7] => 54391
      [8] => 53137
      [9] => 53462
      [10] => 55175
      [11] => 55174
      [12] => 55208
      [13] => 55209
      [14] => 53784
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 24
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3990
          [title] => پوشاک مردانه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54582&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54582&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3990
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54582
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 16
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3991
          [title] => پوشاک زنانه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54583&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54583&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3991
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54583
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 18
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3996
          [title] => لباس کودک و نوجوان
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54391&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54391&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3996
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54391
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 11
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 4001
          [title] => کیف و چمدان
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53137&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53137&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4001
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350868.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53137
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 11
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [4] => Array
        (
          [id] => 4002
          [title] => کفش
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53462&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53462&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4002
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350886.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53462
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 11
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [id] => 4062
          [title] => پوشاک ورزشی مردانه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=55175&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=55175&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4062
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 55175
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 11
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [6] => Array
        (
          [id] => 4068
          [title] => اکسسوری مردانه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=55208&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=55208&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4068
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 55208
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 11
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [7] => Array
        (
          [id] => 4069
          [title] => اکسسوری زنانه
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=55209&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=55209&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4069
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 55209
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 11
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [8] => Array
        (
          [id] => 4070
          [title] => لوازم ورزشی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53784&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53784&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4070
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53784
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 11
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3680
  [title] => کتاب و نوشت افزار
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=54628,54629,54633,54637,54630,54634,54635&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54628|54629|54633|54637|54630|54634|54635&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3680
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094197.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094197_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 54628
      [1] => 54629
      [2] => 54633
      [3] => 54637
      [4] => 54630
      [5] => 54634
      [6] => 54635
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 99
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4051
          [title] => کتاب کودک
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54628&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54628&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4051
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54628
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 13
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3987
          [title] => نوشت افزار
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54636&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54636&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3987
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350990.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54636
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 9
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4112
          [title] => ابزار نقاشی و رنگ آمیزی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=55457&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=55457&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4112
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 55457
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 4113
          [title] => دفتر و کاغذ
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50779&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50779&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4113
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50779
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 3
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3730
  [title] => خانه و آشپزخانه
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=50562,54182,53664,54660&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50562|54182|53664|54660&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3730
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094220.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094220_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 50562
      [1] => 54182
      [2] => 53664
      [3] => 54660
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 103
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4045
          [title] => ملزومات آشپرخانه و بسته بندی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54182&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54182&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4045
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54182
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 95
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3979
          [title] => ظروف و پلاستیک جات
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54660&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54660&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3979
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586351191.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54660
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 6
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4109
          [title] => لوازم پخت و پز
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50953&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50953&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4109
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50953
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 4110
          [title] => بلورجات
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53409&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53409&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4110
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53409
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 4026
  [title] => سبد پیشگیری از کرونا
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=54420,54557,54432&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54420|54557|54432&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/4026
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094238.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094238_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 54420
      [1] => 54557
      [2] => 54432
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 13
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4027
          [title] => محلول و ژل ضدعفونی کننده
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54432,54557&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54432|54557&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4027
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586351218.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54432
              [1] => 54557
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 9
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4028
          [title] => ماسک
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54420&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54420&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4028
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586351239.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54420
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 4
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3509
  [title] => بهداشتی
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=53520,54434&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53520|54434&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3509
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094255.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094255_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 53520
      [1] => 54434
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 793
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3981
          [title] => شوینده ظروف
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54379,48665&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54379|48665&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3981
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586350794.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54379
              [1] => 48665
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 42
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3982
          [title] => شوینده لباس
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54380,54380&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54380|54380&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3982
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586269015.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54380
              [1] => 54380
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 74
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3983
          [title] => شوینده دست، صورت و بدن
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54381,54381,48718&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54381|54381|48718&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3983
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586269087.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54381
              [1] => 54381
              [2] => 48718
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 189
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 3984
          [title] => دستمال کاغذی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=48653&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=48653&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3984
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586269109.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 48653
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 31
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [4] => Array
        (
          [id] => 3985
          [title] => نوار بهداشتی و پوشک
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54581&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54581&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3985
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586269252.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54581
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 9
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [5] => Array
        (
          [id] => 4020
          [title] => شامپو
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54580,54194&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54580|54194&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4020
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586269172.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54580
              [1] => 54194
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 164
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [6] => Array
        (
          [id] => 4039
          [title] => بهداشت دهان و دندان
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54575&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54575&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4039
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54575
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 27
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [7] => Array
        (
          [id] => 4041
          [title] => شوینده سطوح
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=50728,54579,54196&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=50728|54579|54196&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4041
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 50728
              [1] => 54579
              [2] => 54196
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 46
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [8] => Array
        (
          [id] => 4043
          [title] => آرایشی و بهداشتی
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54585&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54585&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4043
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54585
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 386
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 4052
  [title] => عطر ، ادکلن و اسپری
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=54473,54648&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54473|54648&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/4052
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094271.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094271_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 54473
      [1] => 54648
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 62
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4055
          [title] => اسپری خوشبو کننده بدن
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54648,53271&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54648|53271&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4055
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54648
              [1] => 53271
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 35
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4054
          [title] => عطر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54101&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54101&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4054
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54101
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 42
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4056
          [title] => اسپری خوشبو کننده هوا
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=53973,53501&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=53973|53501&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4056
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 53973
              [1] => 53501
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 5
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
    Array
(
  [id] => 3998
  [title] => نهاده های کشاورزی
  [link_search] => /Store/Products/search?tags=54392,48513,55483&prod_type=
  [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54392|48513|55483&prod_type=
  [link] => /store/ProductGroups/list/3998
  [color] => 
  [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094292.png
  [icon2] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1626094292_1.png
  [tags] => Array
    (
      [0] => 54392
      [1] => 48513
      [2] => 55483
    )

  [Org_Tag] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [prod_count] => 2
  [children] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3999
          [title] => بذر
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54353&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54353&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/3999
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54353
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4000
          [title] => نهال
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54352&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54352&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4000
          [color] => 
          [icon] => http://www.ahoo24.ir/files/80545/Product_Groups/img_1586613100.jpg
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54352
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4124
          [title] => کود
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54392&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54392&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4124
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54392
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

      [3] => Array
        (
          [id] => 4125
          [title] => سم و آفت کش
          [link_search] => /Store/Products/search?tags=54392&prod_type=
          [and_link_search] => /Store/Products/search?tags=54392&prod_type=
          [link] => /store/ProductGroups/list/4125
          [color] => 
          [icon] => 
          [icon2] => 
          [tags] => Array
            (
              [0] => 54392
            )

          [Org_Tag] => Array
            (
              [0] => 
            )

          [prod_count] => 0
          [children] => Array
            (
            )

        )

    )

)
1
  
app

بازار آهو، بازارگاه، فروشگاه

برای ارتقاء سبک زندگی، زندگی با کیفیت، کم هزینه، پایدار

 • تماس با ما
 • پشتیبانی مرکز تماس: 31078000-051

  نشانی: مشهد - ابتدای بزرگراه آسیایی - مقابل بیمارستان رضوی

  اینستاگرام
 • نرم افزار موبایل